Yargıtay’dan milyonlarca öğretmene makus haber. Emsal karar çıktı

Yargıtay’dan milyonlarca öğretmene makus haber. Emsal karar çıktı

Yargıtay borçlu olan öğretmenlerle ilgili emsal bir karara imza attı. 1 milyon 201 bin öğretmeni yakından ilgilendiren kararda Yargıtay Genel Hukuk Heyeti, “Ek ders fiyatının lakin dörtte biri haczedilebilir” dedi.

İçtihat Bülteni’nden edinilen bilgiye nazaran, borçlu öğretmen, İlçe Ulusal Eğitim Müdürlüğünden aldığı maaşının 1/4’ü ile ek ders fiyatının tamamına konulan haczin kaldırılmasına dair talebinin Dinar İcra Müdürlüğü tarafından reddedildiğini, maaşıyla sıkıntı geçindiğini, eşinin gebe olması sebebiyle tabip denetimleri ve destek besinler sebebiyle ek masrafları olduğunu, ikâmetgâhı Fethiye’de olduğundan misyon yaptığı Dalaman’daki okula gidiş-dönüş her gün toplam 110 km yol kat ettiğini ileri sürerek, maaşının 1/4’ünü aşan kısım olarak ek ders fiyatına uygulanan haczin kaldırılmasını talep etti.

İLK DERECE MAHKEMESİ TALEBİN KABULÜNE KARAR VERDİ

İlk Derece Mahkemesi, Dinar İcra Müdürlüğünün evrakında borçlunun maaşının 1/4’ü ile ek ders fiyatının tamamının farklı başka haczedildiği, bu sürecin yol ve yasaya ters olduğu gerekçesiyle şikâyetin kabulüne, borçlunun ek ders fiyatının tamamına konulan haczin kaldırılmasına, borçlunun maaş ve ek ders fiyatı toplamının 1/4’ü oranında hesap edilen 1.262,62 TL üzerinden haczin devamına, fazla tahsil edilen 4.672,99 TL kesinti meblağının yasal faizi ile birlikte davacıya (şikâyetçiye) iadesine karar verdi. Birinci Derece Mahkemesinin üstte belirtilen kararına karşı mühleti içinde alacaklı vekili istinaf müracaatında bulundu.

Bölge Adliye Mahkemesi, şikâyetçi tarafın, ek ders fiyatının tamamı üzerindeki haczin kaldırılması talebinin (maaş ve ek ders fiyatı toplamının 1/4 ü kadar haciz kesintisi yapılması gerektiğinden bahisle) kısmen kabul edildiği anlaşıldığından şikâyetin kısmen kabulüne karar verilmesi gerektiği, başka taraftan talep olmadığı halde fazla tahsil edilen 4.672,99 TL kesinti meblağının yasal faizi ile birlikte davacıya iadesine karar verilmesinin yanlışsız bulunmadığı gerekçesiyle alacaklının istinaf isteminin kısmen kabulü ile Birinci Derece Mahkemesinin kararının kaldırılarak şikâyetin kısmen kabulü ile borçlunun maaş ve ek ders fiyatı toplamının 1/4’ü oranında hesap edilen 1.262,62 TL üzerinden haczin devamına, fazlaya ait talebin reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesinin üstte belirtilen kararına karşı müddeti içinde taraf vekilleri temyiz isteminde bulundu.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, “İİK’nun 83. hususunda kısmen haczi caiz olan şeyler sayılmış olup, ek ders fiyatlarının maaştan sayılacağına ait rastgele bir karar bulunmamaktadır. Bu durumda bu fiyatın tamamının haczedilmesine yasal bir pürüz yoktur” gerekçesiyle Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararını bozdu.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARINDA DİRENDİ

Bölge Adliye Mahkemesi, somut olayda, alacaklı vekilinin duruşmadaki beyanında belirtildiği üzere borçlunun maaşı üzerinde uygulanan haczin maaşının 1/4’ü oranında olduğu, borçlunun, kendisi ve ailesinin geçinmeleri için gerekli olarak takdir edilen ölçü tenzil edildikten sonra maaş ve ek ders fiyatından en fazla 1/4 (oranında) haciz uygulanması gerektiğinin değerlendirildiği, buna nazaran de maaş ve ek ders fiyat toplamının 1/4’ü üzerindeki haczin kaldırıldığı gerekçesiyle direnme kararı verdi.

Direnme kararı mühleti içinde alacaklı vekili tarafından temyiz edildi ve belge Yargıtay Hukuk Genel Heyeti gündemine taşındı.

“EK DERS FİYATININ LAKİN DÖRTTE BİRİ HACZEDİLEBİLİR “

Yargıtay Hukuk Genel Şurası, emsal niteliği taşıyan kararını verirken şu sözleri kullandı:

“ Açıklanan türel desteklerden yola çıkıldığında ek ders fiyatı; aylık ders misyonu dışında verilen derslerin karşılığı olarak ödenen fiyat olarak tanımlanabilir. Bu manada olmak üzere ek ders fiyatı 2004 sayılı Kanun’un 83 üncü unsuru kapsamında aylık ‘maaş’ dışında ek ders misyonu karşılığı ödenen bir fiyattır. Belirtmek gerekir ki, üstte da açıklandığı üzere 2004 sayılı Kanun’un 83 üncü hususunda söz edilen fiyat kavramına her türlü fiyat dahildir. Gerek vücudu gerekse fikri çalışma sonucu elde edilen her türlü fiyat bu kapsamdadır. Bu prestijle, ek ders fiyatının de unsur metninde yer alan ‘her nevi ücret’ kapsamına girdiği açıktır. Hâl bu türlü olunca Bölge Adliye Mahkemesince üstte açıklanan konulara değinilerek verilen direnme kararı adap ve yasaya uygun olup yerindedir.”

Yorum gönder